Regulace a licence

  AKCENTA CZ a.s. nabízí své služby na základě povolení udělených Českou národní bankou.

  Povolení k činnosti platební instituce jsme, jako první nebankovní finanční instituce, obdrželi v únoru roku 2011 na základě úspěšného licenčního řízení od České národní banky. Licence není časově omezena a opravňuje společnost AKCENTA CZ k poskytování platebních služeb podle § 3 odst. 1 písm. a) b) c) d) e) f) zákona o platebním styku. V červenci roku 2009 jsme obdrželi povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry v rozsahu hlavních investičních služeb – podle § 4 odst. 2 písm. a), b), c) a doplňkové investiční služby – podle § 4 odst. 3 písm. a) Tato licence nás opravňuje k vykonávání termínových obchodů (Forward a Swap). Pro úplnost ještě doplňujeme výpis z Obchodního rejstříku.

  AKCENTA CZ poskytuje své služby v zahraničí na základě Notifikace Českou národní bankou.

  • Platební služby AKCENTA CZ nabízí v těchto státech: SK,PL,HU,RO,FR,DE,BE,BG,IT,NL,AT,GB,ES (ČNB platební instituce)
  • Služby OCP AKCENTA CZ nabízí v těchto státech: SK,PL,HU,RO,FR,DE,BE,BG,IT,NL,AT,GB,ES (ČNB OCP)

  Archiv licencí

  Implementace MiFID ve společnosti AKCENTA

  Dne 3. ledna 2018 vstupuje v platnost směrnice EU 2014/65/EU (známá jako MiFID II), která obsahuje řadu změn na posílení ochrany zákazníků, zlepšení transparentnosti a podávání detailnějších informací o obchodech. AKCENTA zavádí řadu opatření, která jsou v souladu s těmito požadavky- níže uvádíme stručný přehled nejvýznamnějších změn. Detailnější popis včetně dalších změn je uveden Informační brožuře, která je ke stažení zde.

  Posouzení cílového trhu – test vhodnosti produktu pro zákazníka

  AKCENTA provádí test vhodnosti nabízených produktů svým zákazníkům. K splnění těchto požadavků Vás v nejbližší době oslovíme s novými investičními dotazníky. Cílem je zvýšení informovanosti o možných rizicích investičních služeb zejména u neprofesionálních zákazníků a tím i zajištění vyšší míry jejich ochrany.

  Provádění pokynů za nejlepších podmínek a v nejlepším zájmu zákazníka

  AKCENTA má stanovena pravidla, jejichž cílem je, aby každý jednotlivý pokyn klienta byl proveden za nejlepších podmínek a dále aby bylo zajištěno soustavné provádění pokynů za skutečně nejlepších podmínek, čestně, spravedlivě, profesionálně a v nejlepším zájmu zákazníka.

  Informace o poklesu hodnoty portfolia

  AKCENTA informuje své zákazníky o výkonnosti jejich portfolia. Zejména při poklesu aktuální tržní hodnoty portfolia o 10 % jeho hodnoty popř. 20 %, 30 % atp. obdrží zákazník informace o takové změně hodnoty portfolia a to vždy nejpozději do konce příslušného pracovního dne.

  Řízení střetu zájmů

  AKCENTA má nastavena pravidla a mechanismy pro předcházení střetu zájmů. S cílem předejít střetům zájmů má AKCENTA vybudovanou odpovídající organizační strukturu s kontrolními mechanismy, zajišťující oddělení neslučitelných rolí a garantující zamezení střetu zájmů.

  Informace o nákladech a související poplatcích

  Všechny náklady a související poplatky účtované za investiční službu anebo za doplňkové služby zákazníkovi, jež by měly být sdělovány, vychází z přílohy II Nařízení EU 2017/565. Na žádost zákazníka poskytne AKCENTA tyto informace před sjednáním konkrétního obchodu (konkrétní výše nákladů a poplatků) a následně je poskytne rozepsané na jednotlivé položky ve složce "Informace/Povinně zveřejňované informace dle MiFID" v OLB.

  Informace k PRIIPS

  Nařízení č. 1286/2014 o sdělení klíčových informací, které se týká strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (dále jen PRIIPs) přináší povinnost poskytovat neprofesionálním klientům (zákazníkům dle MiFID) sdělení klíčových informací (dále jen KID) před poskytnutím služby s investiční složkou.

  Každý KID je individuální, obsahuje konkrétní informace vztahující se ke konkrétnímu produktu/ typu obchodu s investiční složkou. AKCENTA nevytváří a neposkytuje KIDy při sjednávání termínových obchodů, které jsou sjednány za účelem zajištění. Na žádost klienta (zákazníka dle MiFID) AKCENTA tyto specifické informace ke konkrétnímu typu obchodu klientovi poskytne.

  Hodnocení převodních míst

  Zveřejňování Informací o totožnosti míst provádění a kvalitě provádění investičními podniky

  AKCENTA je povinna v souladu s čl. 64-66 Nařízení 2017/565 dodržovat pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek. Cílem těchto pravidel je, aby každý jednotlivý pokyn klienta byl proveden v souladu s příslušnými pravidly pro provádění pokynů a dále aby bylo zajištěno soustavné provádění pokynů za skutečně nejlepších podmínek. Tato pravidla AKCENTA stanovuje jako společná pro všechny kategorie svých zákazníků (neprofesionální klienty, profesionální klienty a způsobilé protistrany).

  Při posuzování plnění povinností best execution je nutné přihlédnout ke specifické povaze tohoto druhu obchodů, kdy produkty nabízené AKCENTOU (OTC deriváty) jsou nástroje, které se uzavírají na základě specifického individuálního požadavku zákazníka a fakticky nemají úplně přesný ekvivalent obchodovaný na RT, MOS či OOS. Převodním místem je sám obchodník s cennými papíry (AKCENTA) a další faktory, které jsou z hlediska best execution relevantní, jsou podřazeny tomu, že jsou předmětem individuální dohody mezi obchodníkem s cennými papíry a zákazníkem při sjednávání daného produktu. Pro nestandardizované OTC deriváty dále nařízení 2017/565 uvádí, že zahrnují jedinečný smluvní vztah zohledňující konkrétní specifické podmínky, v nichž se nachází zákazník a obchodník s cennými papíry (AKCENTA), nemusejí být pro účely best execution způsobu provedení plně srovnatelné s obchody, v nichž jde o akcie obchodované na RT, MOS či OOS.

  Vzhledem k tomu, že povinnost best execution platí pro všechny investiční nástroje, je také v případě produktů nabízených AKCENTOU nezbytné získat relevantní údaje o trhu s cílem ověřit, zda je cena nabídnutá zákazníkovi na mimoburzovním trhu korektní a zajišťuje splnění povinnosti obchodníka s cennými papíry provést pokyn za nejlepších podmínek. Tzn. obchodník (AKCENTA) kontroluje korektnost konkrétní ceny navržené zákazníkovi nejen podle jemu dostupných tržních dat, které použil pro odhad ceny sjednávaného produktu, ale také, pokud je to možné, porovnáním s podobnými či srovnatelnými produkty. Tržní konformita OTC derivátů sjednávaných se zákazníky je sledována předtím, než je příslušný kontrakt uzavřen.

  Níže uvádíme kritéria pro zajištění nejlepších podmínek dle jejich relativní důležitosti sestupně.

  KRITÉRIUMPOSTUP A VÝZNAM KRITÉRIAPOŘADÍ DŮLEŽITOSTI

  Cena, které lze dosáhnout

  V případě nákupu je rozhodující nejnižší cena, v případě prodeje je rozhodující nejvyšší cena. Kvalita ceny závisí na počtu účastníků trhu a aktuální nabídce a poptávce. Pro porovnání konkrétní ceny AKCENTA využívá obchodní platformy některých bank (Raiffeisenbank, SAXO, Alior bank, Monex) a informační zdroje (např. REUTERS, BLOOMBERG).

  1

  Kvalita (kredibilita) protistrany

  AKCENTA v souladu s vlastními pravidly řízení rizik vyhodnocuje výběr protistran včetně vypořádání ve smyslu kvality poskytovaných služeb (sjednaných podmínek) , důvěryhodnosti, finanční stability

  2

  Rychlost, s jakou lze pokyn provést

  Do rychlosti vypořádání se řadí i rychlost převodu mezi bankami

  3

  Objem požadovaného obchodu

  Převodním místem pro zákazníka je AKCENTA. Poplatky se řídí platným Sazebníkem anebo individuálním cenovým programem. Pro vyhodnocení protistrany není relevantní

  4

  Objem poplatků účtovaných zákazníkovi

  Převodním místem pro zákazníka je AKCENTA. Poplatky se řídí platným Sazebníkem anebo individuálním cenovým programem. Pro vyhodnocení protistrany není relevantní

  Objem vlastních poplatků účtovaných zákazníkovi

  Převodním místem pro zákazníka je AKCENTA. Poplatky za investiční nástroje účtované protistranou AKCENTA na zákazníky nepřenáší

  V případě, že by existovalo pro jeden pokyn více protistran, postupuje AKCENTA podle výše uvedených kritérií od nejdůležitějšího směrem k méně významným. Pro konkrétní pokyn AKCENTA vždy zváží faktory pro provedení pokynu za nejlepších podmínek jako je cena (1), riziko protistrany (2) a rychlost (3) - podle těchto faktorů zvolí protistranu pro uzavření obchodu.

  AKCENTA je povinna uveřejnit (na základě nařízení Komise EU 2017/576 ze dne 8.6.2016.) jednou ročně pro jednotlivé druhy investičních nástrojů 5 převodních míst, na kterých prováděla pokyny zákazníků, souhrn a závěry analýzy kvality provádění obchodů. Převodním místem pro zákazníka je AKCENTA. Přiložené informace vychází z šablon obsažených v příloze II Nařízení 2017/576.

  Vysvětlení pojmů
  • RT - Regulovaný trh
  • OOS - Organizovaný obchodní systém
  • MOS - Mnohostranný obchodní systém
  • OTC deriváty - Deriváty mohou být obchodovány pomocí OTC (Over the Counter) nebo na burzovním trhu. Nejvíce obchodů probíhá prostřednictvím OTC.