Vybraná rizika spojená s uzavíráním termínových obchodů

  Měnové termínové obchody využívají naši klienti primárně jako nástroje pro snížení měnového rizika. Míra rizika na straně klienta, která je s jejich využitím spojena, je v těchto případech nízká. Pokud jsou tyto nástroje používány pro investování a provádění spekulativních obchodů, může však míra rizika výrazněji stoupat. Níže uvedené informace jsou přehledem základních druhů rizik spojených s měnovými termínovými obchody, které společnost nabízí.[1]

  Povinností klienta je se v co největší míře seznámit s riziky jím zamýšleného termínového obchodu, zvážit veškerá rizika a porozumět podstatě těchto rizik, příslušným právním vztahům a dalším aspektům. V případě jakýchkoli nejasností či otázek je si klient dále od společnosti, jakožto licencovaného obchodníka s cennými papíry, povinen vyžádat další potřebné informace. Pokud klient plně nerozumí podmínkám provádění termínových obchodů a rozsahu potenciální ztráty, která může v některých případech být vyšší než investované finanční prostředky, neměl by takové obchody uzavírat. Klient si musí být vědom, že jím zvolená strategie a finanční cíle by měly odpovídat jeho rizikovému profilu.

  Vybraná rizika spojená s uzavíráním termínových obchodů

  Pokud jsou termínové obchody používány k zajištění směnného kurzu u exportérů/importérů typicky pro minimalizaci rizika snížení či úplné ztráty obchodní marže při nevýhodném pohybu směnného kurzu, musí si klient být vědom skutečnosti, že v případě pro něj pozitivního pohybu směnného kurzu je výhoda zajištění vykoupena nemožností profitovat na tomto pozitivním pohybu. V případě využití termínových obchodů ke spekulativním účelům si musí být klient vědom, že případné výnosy dosažené v minulém období nejsou zárukou výnosů dosažených stejným investičním nástrojem, v tomto případě termínovým obchodem, v budoucnosti.

  Vybraná rizika

  • Tržní riziko – riziko ztráty plyne z nepříznivého vývoje úrokových měr, měnového rizika, volatility. Jedná se o souhrnný pojem pro úrokové, měnové, akciové, komoditní riziko a jiná rizika spojená s pohybem tržních cen.

  • Měnové riziko – měnové riziko termínových obchodů spočívá v případě zajišťovacích obchodů v tom, že kupující/prodávající by mohl koupit/prodat cizí měnu během trvání termínového obchodu, nebo na jeho konci výhodněji než za cenu stanovenou v termínovém obchodu při jeho uzavření. Obecně se jedná o riziko změny hodnoty termínového obchodu v závislosti na pohybu měnových kurzů.

  • Úrokové riziko - riziko vyplývá z pohybu tržních úrokových sazeb. Hodnota termínového obchodu se může měnit nejen v závislosti na samotném kurzu, ale i v závislosti na změně tržních úrokových sazeb obchodovaných měn. Toto se může výrazněji projevit především u delších termínových obchodů.

  • Riziko protistrany - riziko protistrany neboli kreditní riziko je riziko, že protistrana obchodu nebude schopna dostát svým závazkům, tj. plnit své veškeré závazky (poskytnout služby nebo jiná plnění), ke kterým se smluvně zavázala. V případě termínových obchodů je protistranou obchodu s klientem společnost AKCENTA CZ a.s..

  • Pákový efekt – riziko vzniká použitím malého objemu investovaných prostředků v porovnání s nominální hodnotou klientem zakoupeného termínového obchodu. Páka tedy umožňuje klientovi obchodovat a nést finanční riziko ve větším objemu než kolik činí jeho počáteční investice, např. prostřednictvím složení finančního zajištění nebo využitím Dealing limitu. Díky tomu tak může i nepatrná změna kurzu klientovi přinést výrazný zisk, ale samozřejmě také ztrátu v porovnání s počáteční investovanou částkou. Tato situace může vyústit v potřebu doplnit finanční zajištění nebo obchod okamžitě uzavřít protiobchodem a realizovat vzniklou ztrátu.

  • Riziko likvidity - riziko likvidity spočívá v časovém nesouladu finančních toků, čímž může být ohrožena schopnost dostát v každém okamžiku svým splatným závazkům. Riziko likvidity představuje např. pozdní úhrada závazku třetí stranou a tím vzniklá potřeba posunout splatnost termínového obchodu. Tento posun splatnosti může být spojen s dodatečnými náklady, např. v podobě nákladů na swapové body.

  • Riziko nemožnosti uzavření protiobchodu – provést transakci, která by měla za cíl vyloučit nebo omezit rizika plynoucí z termínových obchodů (uzavření pozice, ukončení obchodu), bude možné pouze za cenu zvýšených nákladů, nebo takovou transakci nebude možné provést vůbec.

  • Riziko neurčitelné ztráty - s ohledem na závazky plynoucí z termínových obchodů může být výše rizika, jemuž je Klient vystaven, neurčitelná a může rovněž přesahovat hodnotu jakéhokoli zajištění, které Klient případně poskytnul, čímž mohou být zasažena i další aktiva Klienta.

  • Riziko transferu - možnosti transferu jednotlivých měn mohou být omezeny v důsledku devizové kontroly ze strany státu vydávajícího danou měnu. To by mohlo ohrozit řádnou realizaci devizového termínového obchodu.

  [1] Uvedené informace představují poučení o hlavních a nejvýznamnějších druzích rizik spojených s využíváním termínových obchodů, nelze je však považovat za úplné a vyčerpávající poučení o všech aspektech spojených s riziky využívání termínových obchodů.

  Naši obchodníci s Vámi rádi před podpisem Rámcové smlouvy nebo na požádání vysvětlí jednotlivé druhy rizik a to jak ústní, tak písemnou formou.