Informace pro dodavatele

  Informace pro dodavatele

  Informace o zpracování osobních údajů dodavatelů dle GDPR

  Tímto si Vás dovolujeme informovat o zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a rovněž Vás chceme informovat o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním.

  Osobní údaje jsou zpracovávány společností AKCENTA CZ a.s., IČO: 251 63 680, se sídlem Praha 1, Salvátorská 913/8, PSČ 110 00, Česká republika, kontaktní adresa Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 498 777 770, e-mail: info@akcenta.eu (dále také jako „správce“) v těchto kategoriích:

  1. Smlouvy, objednávky, faktury

  Správce za účelem plnění smlouvy a ke splnění zákonných povinností (zejména v oblasti účetní a daňové) zpracovává osobní údaje fyzických osob obsažené ve smlouvách, objednávkách či fakturách. Dokumenty jsou uchovány až po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu a mohou být předány dopravní společnosti, případně úřadům či orgánům podle zákona.

  V případě, že osobní údaje správce zpracovává na základě oprávněného zájmu správce, jeho zákazníků a zaměstnanců na ochranu práv z důvodu probíhajících nebo reálně hrozících sporů v případě právních sporů a pojistných událostí, zpracovávají se nezbytné osobní údaje nejdéle po dobu trvání promlčecích či prekluzivních lhůt, resp. půl roku po konci těchto lhůt s ohledem na skutečnost, že žaloba může být soudem doručena i několik měsíců po podání.

  2. Kontaktní údaje

  Správce má oprávněný zájem zpracovávat kontaktní údaje dodavatelů za účelem obchodních jednání, uzavření a následné realizace smlouvy. Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem. Odmítnutí poskytnutí těchto údajů může vést k přerušení všech obchodních aktivit.

  Záznamy jsou průběžně aktualizovány; neaktivní kontakty na fyzické osoby budou promazány (nejpozději do 5 let od aktivní interakce).

  Vaše práva

  Máte právo požadovat od správců přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.

  Podrobné informace o Vašich právech a o možných příjemcích Vašich osobních údajů (včetně informace o případném předání osobních údajů) naleznete v sekci Zpracování a ochrana osobních údajů dle GDPR https://www.akcentacz.cz/ochrana-osobnich-udaju.html.

  Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

  • E-mailová adresa: dpo@akcenta.eu

  • Poštovní adresa: AKCENTA CZ a.s., Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové, Česká republika

  • Další kontaktní údaje naleznete zde: Ochrana osobních údajů

  Poslední aktualizace: 7. 03. 2023